Pravidlá o Facebook súťaži s názvom “SÚŤAŽ o 20 € poukážku na nákup látok” (Od 03.05.2019 do 13.05.2019)

Pravidlá o Facebook súťaži s názvom “SÚŤAŽ o 20 € poukážku na nákup látok” (Od 03.05.2019 do 13.05.2019)

 

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „SÚŤAŽ o nepremokavý polyester"  (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť GOTANA, s.r.o., Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce, IČO: 46279491, DIČ: 2023308738, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.24846/R (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá").


2. Trvanie Súťaže

Súťaž bude spustená 03.05.2019 a ukončená 13.05.2019 o 10:00 hod.


3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom a dodacou adresou na území Slovenskej republiky,  

  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou:  zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").


4. Podmienky Súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/takoy.sk/.

Súťažné zadanie bude zverejnené od 03.05.2019, pričom odpoveď musí Účastník Súťaže zadať v komentári pod postom so súťažnou úlohou:

"SÚŤAŽ
Vyberte najkrajšiu látku a vyhrajte poukaz na 20€. Pozrite si našu stránku tu: http://bit.ly/2Y3N66A, a vyberte látku ktorá sa Vám najviac páči. Napíšte nám ju do komentára a pridajte link. Z komentárov vyžrebujeme jedného výhercu 20€ poukážky na nákup látok platný do konca mája. Súťaž trvá do 13.05.2019"

Spomedzi všetkých zaslaných odpovedí bude náhodným žrebovaním zvolený 1 výherca, ktorý získa 20 € poukážku na nákup látok na eshope www.takoy.sk, ktorá je platná do konca mája. Žrebovanie sa uskutoční dňa 14.05.2019 po 10:00 hod. Odpovede zaslané 13.05.2019 po 10-tej hodine nebudú zaradené do žrebovania.


Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na súťažnú otázku iba raz. V prípade, že pošle viac, ako jednu odpoveď, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedi. Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do Súťaže. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.


5. Výhra

Jeden Účastník Súťaže, ktorí splní Podmienky Súťaže a bude vybraný náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 14.05.2019 po 10:00 hod., sa stane právoplatný výhercom. Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Meno výhercu bude zverejnené 14.05.2019 po 10:00 hod. na facebookovej stránke Usporiadateľa: https://www.facebook.com/takoy.sk/.  Výherca bude oboznámený o spôsobe odovzdania Výhry správou cez Facebook. Výhra bude Výhercovi odoslaná kuriérskou službou.


V prípade, že sa Výherca neprihlási do 3 pracovných dní od uverejnenia informácie o Výhre, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí skontaktovať s náhradníkom. V prípade, že si Výherca neprevezme výhru od kuriérskej služby, jeho nárok na Výhru zaniká.

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.


6. Spracúvanie osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť GOTANA, s.r.o., Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce, IČO: 46279491, DIČ: 2023308738, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č.24846/R ako Usporiadateľ Súťaže.


Kontaktné údaje: e-mail: info@takoy.sk, tel.: +421 948 886 011


Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Informácie uvedené vo facebookovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho (meno, priezvisko, prípadne prezývka a profilová fotografia), adresa na doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo výhercu.

Účel spracúvania osobných údajov:

Organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže


Príjemcovia osobných údajov:

Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Príjemcom osobných údajov v rozsahu informácií uvedených vo facebookovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho budú tiež všetky osoby, ku ktorým sa tieto údaje dostanú prostredníctvom sociálnej siete facebook.


Podmienky ochrany osobných údajnov na stránke: https://www.takoy.sk/ochrana-osobnych-udajov


7. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.


Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.


V Hrabovci dňa 03.05.2019, GOTANA, s.r.o