Obchodné podmienky

E-shop www.takoy.sk je internetový obchod bez predajne - nie je teda možné si prísť tovar dopredu pozrieť alebo osobne zakúpiť.

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: Gotana s.r.o., 95843 Nedanovce 301, Slovenská republika, IČO: 46279491, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 24846/R, základné imanie: 5000 €, splatené základné imanie: 5000€ (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.takoy.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

"Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom eshopu www.takoy.sk.

"Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

"Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.takoy.sk

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.takoy.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky tovaru skladom spravidla spracujeme do 1 pracovného dňa, kuriér Vám zásielku doručí na druhý pracovný deň, najneskôr do 2 pracovných dní od odoslania od nás. V prípadoch zmeny termínov doručovania budú informácie uvedené na stránke. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať. Pri platbe na účet bude objednávka akceptovaná až po prijatí platby na náš účet. 

Ceny tovaru

Všetky ceny,ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je poslaná na e-mailovú adresu a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platby za tovar a poštovné pri posielaní do SR

- kuriérom na dobierku, zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti. Pred doručením je telefonicky kontaktovaný. Poštovné je v tomto prípade 3,90 €.

-prevodom na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet SK8483300000002001855675, variabilný symbol: číslo objednávky. Objednávka bude akceptovaná až po prijatí platby na účet a tovar bude doručený do 2-3 dni od prijatia platby na účet. Poštovné je v tomto prípade 2,80 €.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail info@takoy.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@takoy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa..., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.  Prané, strihané, či inak spracované látky nie je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu.


Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti (www.takoy.sk, GOTANA, s.r.o. Duklianska 1379/19 085 01 Bardejov) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú tovary s služby vymenované v bode 6 §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa...

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar spolu s cenou najnižších nákladov na dopravu, ktorá je uvedená na stránke (to neplatí, ak mal zákazník poštovné zdarma), bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet, najneskôr do 14 dní.

Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na spotrebiteľov, to znamená fyzické osoby, ktoré tovar nepoužívajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) je nutné s kuriérom spísať zápis o škode, prípradne zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho častí

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,  chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. vplyvom počasia

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

- záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba  predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.takoy.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Ustanovenia ochrany zákazníka sa týkajú len súkromných osôb.

E-mail marketing

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že na konci obchodného oznámenia (e-mailu) potvrdíte zrušenie odberu.

Vychádzame podľa § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách: „Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom.“